Loading...
Ynblaze
6 okt T/M 10 dec

Ynblaze

Fanfare deel I
Yntime foarstelling op repetysjelokaasjes
Bestel kaarten
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 873...
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 873...
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 873...
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 90...
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 90...
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 90...
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A ...
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A ...
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A ...
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231...
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231...
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231...
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701...
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701...
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701...
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP...
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP...
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP...
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg ...
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg ...
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg ...
vrijdag 06 oktober 2023

Ynblaze

20:00
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 8734 HE
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Wilhelmina Easterein
zaterdag 07 oktober 2023

Ynblaze

20:00
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 8734 HE
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Wilhelmina Easterein
zondag 08 oktober 2023

Ynblaze

15:00
Bergsma Easterein | Sibadawei 2 | 8734 HE
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Wilhelmina Easterein
vrijdag 13 oktober 2023

Ynblaze

20:00
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 9024 EL | Weidum
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Muziekvereniging Harmonie Weidum
zaterdag 14 oktober 2023

Ynblaze

20:00
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 9024 EL | Weidum
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Muziekvereniging Harmonie Weidum
zondag 15 oktober 2023

Ynblaze

15:00
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1 | 9024 EL | Weidum
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Muziekvereniging Harmonie Weidum
vrijdag 10 november 2023

Ynblaze

20:00
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A | 8565 GD Sondel
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Melodia Wijckel
zaterdag 11 november 2023

Ynblaze

20:00
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A | 8565 GD Sondel
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Melodia Wijckel
zondag 12 november 2023

Ynblaze

15:00
Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2A | 8565 GD Sondel
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Melodia Wijckel
vrijdag 17 november 2023

Ynblaze

20:00
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231 DX Surhústerfean
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen
zaterdag 18 november 2023

Ynblaze

20:00
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231 DX Surhústerfean
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen
zondag 19 november 2023

Ynblaze

15:00
Bouwbedrijf Van Dijk | Zoom 15 | 9231 DX Surhústerfean
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen
vrijdag 24 november 2023

Ynblaze

20:00
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701 DX Boalsert
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Excelsior Schraard
zaterdag 25 november 2023

Ynblaze

20:00
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701 DX Boalsert
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Excelsior Schraard
zondag 26 november 2023

Ynblaze

15:00
Marne Theater | Schoolstraat 1 | 8701 DX Boalsert
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Fanfare Excelsior Schraard
vrijdag 01 december 2023

Ynblaze

20:00
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP De Jouwer
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met het Jouster Fanfare Orkest
zaterdag 02 december 2023

Ynblaze

20:00
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP De Jouwer
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met het Jouster Fanfare Orkest
zondag 03 december 2023

Ynblaze

15:00
Sporthal Sportfun | Sewei 3 | 8501 SP De Jouwer
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met het Jouster Fanfare Orkest
vrijdag 08 december 2023

Ynblaze

20:00
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg 20 | 9072 AJ Nij Altoenae
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk
zaterdag 09 december 2023

Ynblaze

20:00
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg 20 | 9072 AJ Nij Altoenae
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk
zondag 10 december 2023

Ynblaze

15:00
Kerk Tussen de Dijken | Schuringaweg 20 | 9072 AJ Nij Altoenae
Tarieven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Met Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk

Ien foar ien komme se de repetysjeromte yn. Der is ien dy’t al fjouwerentritich jier by de fanfare sit, sûnder oait ien jûn te missen. Der is ien dy’t jûn net allinne tromboane spilet, mar ek de kofje yn it skoft fersoarget. En ien dy’t har leafdesfertriet fuortblaast, yn de hoop dat net ien it heart.   

Ynblaze is een intieme, muzikale voorstelling met één actrice en een fanfare. Door de ogen van korpslid Carmen, gespeeld door Brecht Wassenaar, beleef je een bijzondere repetitieavond van een doodnormale fanfare. Via troostrijke koralen, bombastische concours-stukken en poëtische bespiegelingen maak je kennis met de kleurrijke leden van een muziekvereniging: van de verlegen hoorniste tot de luidruchtige slagwerker. 

Tryater maakt Ynblaze samen met zeven korpsen in Fryslân. Een unieke samenwerking tussen lokale amateur-muziekverenigingen en Tryater. Ynblaze is het eerste deel van Tryaters Fanfare-drieluik. 

 • Ynblaze is een Friestalige voorstelling 
 • Toegangsprijzen: € 12,50 (regulier), € 10,- (Freonen van Tryater), € 7,50 (Jong t/m 25 jr) 
 • Alle speellocaties zijn rolstoeltoegankelijk 

Spile troch Brecht Wassenaar yn ‘e mande mei Wilhelmina Easterein, Harmonie Weidum, Melodia Wijckel, Blaast de Bazuin Surhústerfean, it Jouster Fanfare Orkest, Excelsior Schraard en Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk


Fanfare-drieluik 

In tijden van toenemende individualisering waarin mensen zich steeds meer terugtrekken uit het verenigingsleven, gingen de makers van Tryater op bezoek bij meer dan dertig fanfares in Fryslân. Wat beweegt ze om iedere week bij elkaar te komen en samen muziek te maken? 

Regisseur en artistiek leider Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende eftergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei-inoar muzyk te meitsjen en op te gean yn eat dat grutter is as harsels. Yn ús foarûndersyk hearden we sa’n soad moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: hjir kinne wy wol trije foarstellings fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlde mei de dinamyk fan ‘e fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.” 

Bij alle drie voorstellingen spelen (leden van) Friese fanfarekorpsen mee. De voorstellingen zijn los van elkaar te bezoeken. Ynblaze speelt zich af bij de repetitie van een korps; in Thúsblaze maak je in Friese huiskamers kennis met een personage uit de slotvoorstelling. De grote locatievoorstelling Fanfare speelt in de open lucht, met het dorp Easterlittens als decor. 


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Dutch_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

Het Fanfare-drieluik is onderdeel van het project phōnē, ondersteund door de Europese Unie. Het project is een samenwerking tussen Europese theatergezelschappen die werken met minderheidstalen. Rond Fanfare is er uiteenlopende uitwisseling met internationale partijen.
 
Tryater speelt 'Fanfare', niet de film maar een locatieproject over Friese hafabra-cultuur.
Leeuwarder Courant

Credits

Brecht Wassenaar
Tatiana Pratley
Romke Gabe Draaijer
Aukje Schaafsma
Tamara Schoppert
Sjoeke-Marije Wallendal
Wessel de Vries
Laurens van der Meulen
Maarten Bos
Hanne Pierrot
Mathilde van der Hoop
spel Brecht Wassenaar | concept Tatiana Pratley | dorpsregie Romke Gabe Draaijer, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert, Sjoeke-Marije Wallendal | tekst Wessel de Vries | muziek Laurens van der Meulen | dramaturgie Maarten Bos | vormgeving en kostuum Hanne Pierrot, Mathilde van der Hoop | in samenwerking met Fanfare Wilhelmina Easterein, Muziekvereniging Harmonie, Weidum, Fanfare Melodia Wijckel, Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen, Fanfare Excelsior Schraard, it Jouster Fanfare Orkest en Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwe Bildtdijk |

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau